شیمی دوازدهم فصل 3

آفریدگار هستی به ما فرصتی به نام زندگی بخشیده است تا برای پر رنگ كردن نقش و تأثیر خود در این جهان پهناور پیوسته تلاش كنیم. تلاشی آگاهانه و هدفمند برای آفریدن آثاری جاودانه، آن چنان كه آینه ای باشد از شكرانه امروز و سرمایه ای ارزشمند برای آیندگان. پویندگان چنین راهی در این پهنه، پیوسته به كشف اسرار می پردازند از جمله آنكه چگونه شمار بسیاری ماده با رفتارهای گوناگون، تنها از شمار معینی اتم ...

Write your comment

  • Like